• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมขายรถยนต์มือสอง

Usedcar sale system (USS)

ระบบบริหารงานขายรถยนต์มือสองเพื่อการบริหารการขายรถยนต์ใช้แล้วแบบมืออาชีพ ครอบคลุมงานขายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขบวนการ

1. บริหารต้นทุนและกำไรของการขายได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

2. ลดต้นทุนของกิจการด้านแรงงาน การใช้โทรศัพท์ กระดาษ

3. การควบคุมการทำงานของพนักงานไม่ให้ทำงานผิดพลาด และลดการทำงานซ้ำซ้อน

4. การรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนทางการตลาดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

5. บริหารสต๊อกรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. รวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าให้ครบถ้วนและสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆได้อย่างหลากหลาย

7. ฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมการทำงานทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง

8. ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มหรือต้องการปรับแก้ไขโปรแกรมเดิม

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้