• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล TOPSERV

TOPSERV ANALYSIS SYSTEM

โปรแกรมสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ Topserv เพื่อดึงข้อมูลในรูปแบบรายงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ ในรูปแบบตามต้องการ

1. ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ หรือให้ภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

2. การทำรายงานนำเสนอผู้บริหารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งการสรุปรายงานประจำวัน, ประจำเดือน หรือประจำปีด้วยการใช้เครื่องมือสรุปผลที่รวดเร็ว และเข้าใจง่าย

3. การควบคุมการทำงานของพนักงานไม่ให้ทำงานผิดพลาด และลดการทำงานซ้ำซ้อน ช่วย สนับสนุนแผนกอื่นให้สามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์
เพื่อการบริหารงานได้ง่ายขึ้น

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. รองรับการใช้งานหลายสาขา และ สนับสนุนแผนกอื่นให้สามารถนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ได้โดยง่าย

3. เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันโดยการนำระบบเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ Data เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ