• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Customer Relationship Management

ศูนย์กลางของข้อมูลลูกค้าจากทั้งองค์กร รวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ

1. สามารถนำเข้าข้อมูลจากทุกแผนกและแยกประเภทลูกค้าได้ชัดเจน

2. ออกแบบให้การทำงานง่ายไม่ต้องมีรูปแบบไฟล์ไฟล์นำเข้า

3. รวมฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดให้อยู่ร่วมกันเพื่อการนำมาวิเคราะห์และใช้งาน

4. นำข้อมูลออกไปใช้งานได้หลากหลายโดยสร้างเงื่อนไขได้เอง

5. สามารถปรับโปรแกรมและพัฒนาต่อให้เหมาะกับทุกองค์กร

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้