• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมติดตามรถเข้าซ่อม Smart BP

SMART BP

ระบบติดตามลูกค้าเข้าซ่อมอู่สีเพื่อเพิ่มลูกค้าเข้าซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมที่ช่วยเพิ่มยอดเข้าซ่อมและติดตามการทำงานอย่างมีขั้นตอน

1. เพิ่มโอกาสการได้ลูกค้าใหม่มากขึ้น

2. ความคุมและตรวจสอบงานซ่อมได้ในแต่ละขั้นตอนงาน

3. มีระบบจัดเก็บรูปภาพของงานซ่อมช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าง่ายขึ้น

4. ลดต้นทุนของกิจการด้านแรงงาน การใช้โทรศัพท์

5. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าเพิ่มโอกาสการกลับมาใช้บริการและการบอกต่อ

6. สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า

7. รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ แทบเล็ตและมือถือ

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้