• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมติดตามรถเข้าซ่อมอู่สี

BP Followup system

เพิ่มลูกค้าเข้าซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมที่ช่วยเพิ่มยอดเข้าซ่อมและติดตามการทำงานอย่างมีขั้นตอน

1. เพิ่มโอกาสการได้ลูกค้าใหม่มากขึ้น

2. สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า

3. ช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอน ตรวจสอบและวัดผลได้

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่ของงาน

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้