• img
  • img
  • img
  • img

โปรแกรมอู่ซ่อมและสต๊อกอะไหล่

Quick Service system

โปรแกรมบริหารงานอู่ซ่อมและสต๊อกอะไหล่ เพื่อการบริหารงานอู่ซ่อม
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมงานอู่ซ่อมรถยนต์และสต๊อกอะไหล่
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขบวนการ

1. รองรับงานอู่ซ่อมและสต๊อกอะไหล่หลายสาขา

2. ฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมการทำงานอย่างครบถ้วน

3. ออกแบบให้มีขั้นตอนการทำงานเป็นกระบวนการเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด

4. รองรับรถยนต์ทุกยี่ห้อ และปรับใช้กับยานยนต์อื่นได้

5. บริหารต้นทุนและกำไรได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

6. สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า

1. Web application รองรับการใช้งานทั้งแบบ Local และ Internet

2. ติดตั้งบน Server ของลูกค้าหรือใช้งานบน cloud server

3. ไม่จำกัด License การใช้งาน

4. จัดการสิทธิ์การใช้งานของ User ได้เองตามตำแหน่งหน้าที่

5. รองรับการใช้งานหลายสาขาโดยรวมข้อมูลที่ศูนย์กลาง

6. รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลออกจากระบบ ทำให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้