02-998-4340 service@sysevo.co.th

ระบบบริหารการขายรถยนต์

ภาพรวมของระบบ

ครบถ้วนสมบูรณ์รองรับการใช้งานสำหรับรายสาขา รองรับงานขายได้ทั้งรถใหม่และเก่า ข้อมูลสมบูรณ์เพื่อการคนวณต้นทุนและกำไรจนถึงงานการเงินและบัญชี

ฟังก์ชั่นหลัก

ในระบบมีฟังก์ชั่นที่รองรับการทำงานหลายด้านทั้งการขาย,การคำนวณ,การประเมินราคา,และอื่นๆ อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นที่รองรับการทำงานเฉพาะทาง เช่น งานการเงินและบัญชี งานติดตั้งอุปกรณ์

กลุ่มผู้ใช้งาน

กลุ่มผู้ใช้งานรองรับการใช้งานร่วมกันโดยมี Admin เป็นผู้กำหนดสิทธิ์ของกลุ่มนั้นๆ ซึ่งทำให้สามารถจำกัดการเข้าถึงฟังก์ชั่นในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนงานได้

กลยุทธ์

ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น สนับสนุนการออกรายงานเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยให้เห็นทิศทางการดำเนินไปขององค์กร

ระบบไฟแนนซ์ Online

 • จัดการงานไฟแนนซ์ , รายการจอง , ยอดค้างจอง (ยังไม่จัดสรร)
 • ไฟแนนซ์อนุมัติ , รับเงินไฟแนนซ์
 • ลดขั้นตอนงานโดยรับส่งเอกสารระหว่างกันผ่านระบบ
 • ทราบผลอนุมัติได้รวดเร็วและมีเอกสารยืนยันผล

ระบบสต๊อคอุปกรณ์ตกแต่ง

 • ทำงานร่วมกับระบบบริหารงานขาย (VSS) โหลดและบันทึกข้อมูลการซื้ออะไหล่ไประบบ VSS
 • บันทึกข้อมูลการซื้ออะไหล่ รายการ,จำนวน,ราคา เข้าโปรแกรม และออกรายงานบันทึกซื้อ
 • บันทึกการขายหลายรูปแบบ ขายหน้าร้าน ขายโอน ขายภายใน และ ขายโดยติดตั้งกับรถยนต์ใหม่
 • เช็คสต๊อกอะไหล่และปรับยอดให้ตรงตามสต๊อก
 • ออกรายงาน ซื้อ-ขาย , สินค้าคงเหลือ และอื่นๆ

ระบบบริหารงานขายรถยนต์มือสอง

 • ครอบคลุมงานครบทั้งกระบวนการขาย บันทึกจอง บันทึกขาย ส่งมอบรถ เป็นต้น
 • บันทึกข้อมูลการประเมินราคา ข้อมูลตรวจสภาพรถและบันทึกข้อมูลการซื้อรถยนต์เก่า
 • ออกเอกสารมาตรฐาน ใบจอง ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เอกสารสำคัญอื่นๆ
 • งานประกัน และ พรบ.

ระบบบริหารอู่ซ่อมตัวถังและสี

 • บันทึก/แก้ไขใบสั่งซ่อม , นัดหมายลูกค้า , พิมพ์ใบควบคุมงานซ่อมเก็บข้อมูลรวมถึงภาพงานซ่อม
 • บันทึกเก็บข้อมูลลูกค้า , ข้อมูลรถยนต์
 • วางแผนการซ่อม เช็คสถานะการซ่อม

ระบบบริหารธุรกิจรถเช่า

 • บริหารต้นทุนได้อย่างละเอียดครบถ้วน และบันทึกเพิ่มเติมได้ไม่จำกัด
 • ครอบคลุมเนื้อหางานทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง
 • มีระบบเอกสารควบคุมการทำงานในทุกขั้นตอน

ระบบบัญชี

 • ส่งข้อมูลจากระบบอื่น ๆ เข้าสู่ระบบบัญชี ลดการใช้คนบันทึกข้อมูล
 • ออกแบบหน้ารายงานงบได้ด้วยตัวเอง
 • ครอบคลุมงานย่อยดังนี้
  • บัญชีแยกประเภท
  • บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
  • เช็คและเงินฝากธนาคาร
  • ทรัพย์สินถาวร
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบติดตามลูกค้าเข้าซ่อมอู่สี

 • นำเข้าข้อมูลเพื่อการติดตามลูกค้าได้จากหลายแหล่ง
 • บันทึกติดตามลูกค้าเปิดเคลม
 • บันทึกข้อมูลและรายละเอียดการเข้ารับบริการ
 • รายงานการติดตาม และอื่นๆ

ระบบบริหารอู่ซ่อมและสต็อคอะไหล่

 • บริหารจัดการข้อมูลการซ่อม บันทึกการซ่อม บันทึกนัดหมายการซ่อม ครอบคลุมเนื้อหางานทั้งหมด
 • บริหารงานขายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง
 • รองรับรถยนต์ทุกยี่ห้อ และปรับใช้กับยานยนต์อื่นได้
 • รองรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม

ระบบประกันภัยรถยนต์

 • ครอบคุลมเนื้อหางานประกันภัยทุกส่วน งานต่อประกันภัย (รถใหม่) , งานติดตามประกันภัย , งานรับเงินค่าประกันภัย
 • นำเข้าข้อมูลจากระบบงานขายและนำมาแบ่งงานเพื่อการติดตามลูกค้า
 • บันทึกต่อประกันหลังจากติดตามภายในระบบ (call center)
 • รายงานสรุปการทำประกันและอื่นๆ

ระบบสต็อคอะไหล่

 • รองรับการใช้งานหลายบริษัทและหลายสาขา
 • แยกชนิดสินค้าได้ตามต้องการ
 • แยกประเภทลูกค้าและประเภทการชำระเงินได้หลายแบบ
 • ครบทุกฟังกก์ชั่นการบริหารสต๊อคสินค้า
 • ใช้งาน่ายไม่ซับซ้อนและกำหนดสิทธิ์หน้าที่งานได้เอง

ระบบ CRM

 • รวบรวมข้อมูลข้อมูลลูกค้าจากทุกแหล่งข้อมูล
 • แยกประเภทการใช้บริการของลูกค้าเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
 • มีตัวช่วยเพื่อตรวจสอบการซ้ำซ้อนของข้อมูล
 • นำข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบรายงาน TOPSERV

 • นำข้อมูลต่าง ๆ จากระบบ TOPSERV มาใช้งาน
 • รายงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบและการบริหารงานตามแบบที่ต้องการ

ระบบควบคุมการใช้น้ำมัน

 • ควบคุมการใช้คูปองน้ำมัน ควบคุมต้นทุน
 • ตรวจสอบการใช้มูลค่าของคูปองน้ำมัน
 • ออกรายงานสรุปผลการใช้คูปอง และรายงานอื่นๆ